dkgb

Persondatapolitik – rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos eSmiley.

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

eSmiley A/S
Richard Mortensens Vej 61
2300 København S
Tlf.: 70 26 55 55
CVR: 31158907
info@esmiley.dk

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig samt CPR-nr., men det kan også ske, at vi behandler følsomme person-oplysninger, som f.eks. etnisk oprindelse, religion, helbredsforhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, personlighedstest, eller oplysninger om strafbare forhold.

I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Når vi modtager din ansøgning

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger og anbefalinger/referencer.

Vi kan også behandle oplysninger om dig, som er indhentet fra anden side, herunder fra tidligere arbejdsgivere i relation til din ansøgning eller fra vores egen søgning og undersøgelser. I givet fald informerer vi dig herom.

Vi registrerer de fremsendte oplysninger i vores rekrutterings- og personale-administrationssystem.

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling.

Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi modtager fra dig eller fra anden side, og noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) og 6 (1) (f) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat, eller som vi har en legitim interesse i at indhente og anvende i forbindelse med vurdering af din ansøgning og mulige ansættelse hos os, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2. I relation til følsomme oplysninger er vores hjemmel databeskyttelsesforordningens art. 9 (2) (b), jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 og 2, samt § 12, stk. 1 og 2.

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 3 måneder. Dog sletter vi resultatet fra din personlighedstest straks efter, at vi har givet dig afslag.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til disse oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelses og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse, artikel 16

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ved at benytte denne hjemmeside, www.esmiley.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Læs mere