Fødevaresikkerhed

Er din fødevarevirksomhed korrekt indrettet?

Af Nicoline Dyhr

Hvis du vil starte en restaurant eller anden fødevarevirksomhed, skal du sikre dig, at dine lokaler er indrettet sådan, at du kan behandle og sælge fødevarer på en hygiejnisk, forsvarlig måde, men hvad betyder det egentligt i praksis, og hvad skal du være opmærksom på, når du indretter dine lokaler?

Vigtige indretningskrav:

  • Du skal have plads nok til opbevaring af dine varer – både i køleskabe, montrer, kølerum og lagerplads
  • Du skal have plads nok til opbevaring af fx. affald, rengøringsmidler og ny emballage
  • Gulve og vægge skal være hele og glatte, og skal kunne tåle rengøring med vand og sæbe
  • Borde og hylder skal være glatte og kunne tåle vand
  • Lofterne skal være glatte, så de kan tørres af. Lofter i fremstillingslokaler skal kunne tåle at blive vasket med vand og sæbe
  • Lokalerne skal indrettes, så der ikke kan samle sig snavs og kondens i krogene
  • Udsugningen skal nemt kunne gøres ren
  • Maskinerne skal også nemt kunne gøres rene – også rundt om dem
  • Der må ikke være utætheder ved døre, vinduer, ventilation eller afløb, så skadedyr som mus, rotter og insekter kan komme ind
  • Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter. Toiletterne skal være rene, og der må ikke være direkte adgang til lokaler, hvor der håndteres fødevarer

Lokaler

Det er vigtigt, at du har særskilte lokaler eller områder til de aktiviteter, der udføres. Det er med til at sikre, at fødevarerne ikke blive forurenede. Det kan fx. være særlige lokaler eller områder til ekspedition, tilvirkning, oplagring, rengørings- og desinfektionsmidler, emballage og personalefaciliteter.

Lokalernes indretning skal tilgodese de temperaturforhold, der skal være af hensyn til fødevarerne. Der skal være tilstrækkelig ventilation.

Desuden skal lokalerne indrettes, så de er nemme at gøre rene.

Privat bolig må ikke indgå som en del af virksomheden.

Detailvirksomheder, som har fire glade smiley’er på kontrolrapporten og som ikke har fået nogen anmærkninger de seneste 12 måneder, får elite-status. Det vil sige, de får tildelt et ikon, som de må anvende (og blære sig med) overalt i markedsføringen.

Alle kontrolrapporter offentliggøres desuden på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.findsmiley.dk.

Lokalernes størrelse

Virksomheden skal tilpasse eksempelvis lager- og køkkenlokalernes størrelse og indretning efter det vareudvalg, der ønskes.

Til aktiviteter som for eksempel rensning af jordforurenede grøntsager eller emballering af fødevarer er der oftest behov for et særskilt lokale.

Hvis aktiviteterne ikke kræver helt så meget adskillelse, kan det være nok med en fysisk opdeling i områder inden for samme lokale. Størrelsen af lokalerne er derfor meget vigtig, da en fysisk opdeling kræver tilstrækkelig med plads.

Fødevareregionen kan bestemme, om du for eksempel må tilberede råt kød i din virksomhed.

Lokalernes anvendelse

Virksomhedens lokaler må kun bruges til det, de er godkendt eller registreret til. I lokalerne må der kun være inventar, som er nødvendigt for driften. Derfor må uvedkommende inventar, såsom kasseret produktionsudstyr, private møbler og lignende, ikke opbevares i lokalerne.

Skadedyrssikring

Lokalerne skal være sikrede mod skadedyr. Det vil blandt andet sige, at der skal være net for ventilationsåbninger og åbne vinduer, ligesom døre og vinduer skal være tætsluttende, og afløbsriste og lignende skal være sikret mod indtrængen af skadedyr.

Inventar

Diske, borde, hylder og andet inventar skal være egnet til formålet og let at gøre rent, eksempelvis af plastlaminat eller rustfrit stål. Inventaret skal anbringes, så omgivelserne kan rengøres tilstrækkeligt. Inventar, der ikke er let at flytte, skal virksomheden anbringe på ben eller en tætsluttende sokkel.

Der skal være nok plads i køleskabe og frysere til at kunne rumme det vareudvalg, virksomheden har, og der skal være tilstrækkeligt plads til at sikre, at der ikke sker krydskontamination mellem forskellige typer varer.

Vaske

Du skal have separate vaske til håndvask, vask af fødevarer og opvask. Antal og placering af vaskene afhænger af art og omfang af aktiviteterne, der foregår i din virksomhed. Håndvaske skal være placeret i bekvem afstand til arbejdsstedet og være let tilgængelige. Ved håndvaskene skal der være håndsæbe og mulighed for at tørre hænder hygiejnisk, fx papirhåndklæder, håndklæderuller eller lufttørrer.

Gulve, vægge og loft

Gulve, vægge, lofter, døre og vinduer skal være jævne og tætte og fremstillet af ikke absorberende, ugiftigt, holdbart materiale, der er nemt at gøre rent. Gulve og vægge skal normalt være vaskbare. I tilvirkningslokaler skal lofter eksempelvis kunne tåle våd rengøring. Tilvirkningslokalerne skal desuden have gulvafløb til kloak.

Personalefaciliteter

Personalets spiseplads og garderobe må ikke indrettes i lokaler, hvor der behandles eller sælges fødevarer, bortset fra, at serveringslokaler kan benyttes som spiseplads for personale. Spiseplads og garderobe kan godt indrettes i samme lokale. Der skal normalt være mindst ét personaletoilet og om nødvendigt bad.

Gæste- og personaletoiletter

Har du siddepladser til dine gæster, eller serverer du stærke drikke? Så skal du også have gæstetoiletter. Antallet af gæstetoiletter skal passe til antallet af gæster og siddepladser, og der skal normalt både være dame- og herretoiletter. Personale- og gæstetoiletterne skal indrettes med et forrum, så der er adskillelse mellem toiletrum og lokaler, hvor der opbevares, behandles og sælges fødevarer. Vægge mellem toiletrum og forrum skal gå fra gulv til loft. Døre fra toiletområder skal normalt være selvlukkende.

Vil du have hjælp til indretning af din fødevarevirksomhed?

Lad vores fødevarekonsulenter hjælpe med at optimere indretningen af din virksomhed, så du kan opretholde branchens højeste standarder. Udforsk også vores digital egenkontrol, som altid gør dig klar til kontrolbesøg.